Årsmöte Blombergs Båtsällskap 2023

Styrelsen för Blombergs Båtsällskap kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Tid söndagen den 26 mars klockan 11.00

Plats klubbstugan Blombergs Hamn.

Motioner skall vara inlämnade senast den 12 mars 2023, förslag gällande stadgeändringar skall ha inkommit senast 26 januari 2023.

Inkomna motioner kommer att sändas ut på e-mail, hemsida och annonseras i fönstret på vaktkuren helgen före årsmötet.

Årsmötes handlingar kommer att sändas ut via mail och även publiceras på hemsidan via medlemsidorna.

Ärenden att behandla framgår av nedanstående fördragslista:

 1. Faställande av röstlängd för mötet. Enbart de som betalt årsavgift före 1 mars har rösträtt
 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse samt in och utbetalningar för 2022
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2022
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2024
 10. Fastställande av verksamhetsplan.
 11. Val av: BBS ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (3 ledamöter + kassör)
 12. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
 13. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
 14. Val av kommittéer och ledamöter i dessa.
 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen ( se ovan för tider)
 16. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga frågor.

Anmälan

Vi ber alla anmäla sig via Svenska Båtunionen schema system till “Årsmötet 2023”. Så att vi kan planera för fika mm. bbs@blombergsbatsallskap.se

Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord” på inloggning sidan. Får du problem med att anmäla dig via schema systemet så skicka in anmälan till årsmötet på

Väl mött.

/Blombergs Båtsällskap